image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư chi bộ/Hiệu trưởng

  Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung

  Ngày, tháng, năm sinh: 1977

  Điện thoại: 0984782297

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư chi bộ/Phó hiệu trưởng

  Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0394791785

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Đảng viên

  Họ tên: Trần Văn Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1974

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Đảng viên

  Họ tên: Hoàng Văn Quang

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1978

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Đảng viên

  Họ tên: Đồng Minh Khanh

  Ngày, tháng, năm sinh: 09/8/1971

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Đảng viên

  Họ tên: Cao Quang Sáng

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1978

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Đảng viên

  Họ tên: Lê Văn Thám

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1976

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Đảng viên

  Họ tên: Đàm Văn Thinh

  Ngày, tháng, năm sinh: 2/11/1979

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Đảng viên

  Họ tên: Trần Mạnh Hà

  Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1975

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Đảng viên

  Họ tên: Trần Văn Lộc

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1978

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  11. Đảng viên

  Họ tên: Trương Anh Hùng

  Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1979

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  12. Đảng viên

  Họ tên: Vũ Thị Hòa

  Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1978

  Điện thoại: 0915440015

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  13. Đảng viên

  Họ tên: Vũ Thị Nhân

  Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1979

  Điện thoại: 0377078131

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  14. Đảng viên

  Họ tên: Hoàng Thị Thu Hương

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/3/1980

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  15. Đảng viên

  Họ tên: Thái Thị Thuận

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1980

  Điện thoại: 0913336420

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  16. Đảng viên

  Họ tên: Phan Thị Uyên

  Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1976

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  17. Đảng viên

  Họ tên: Nguyễn Thị Thủy

  Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1980

  Điện thoại: 0984880893

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  18. Đảng viên

  Họ tên: Vũ Thị Hồng Chúc

  Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1986

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  19. Đảng viên

  Họ tên: Phạm Kim Oanh

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1979

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  20. Đảng viên

  Họ tên: Thi Thị Thanh Thúy

  Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1982

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  21. Đảng viên

  Họ tên: Lê Thị Lài

  Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1991

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  22. Đảng viên

  Họ tên: Nông Thị Huyên

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/09/1988

  Điện thoại: 0394229269

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  23. Đảng viên

  Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

  Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1990

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  24. Đảng viên

  Họ tên: Vũ Thị Ngọc Yến

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  25. Đảng viên

  Họ tên: Nguyễn Thị Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1990

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Hiệu trưởng

  Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung

  Ngày, tháng, năm sinh: 1977

  Điện thoại: 0984782297

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Hiệu trưởng

  Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1984

  Điện thoại: 0394791785

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Tổ trưởng

  Họ tên: Cao Quang Sáng

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1978

  Điện thoại: 0919194599

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Tổ phó

  Họ tên: Vũ Tiến Cường

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1988

  Điện thoại: 0943936562

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3.

  Họ tên: Phạm Hùng Mạnh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4.

  Họ tên: Lê Thị Hoàn

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5.

  Họ tên: Trần Mai Ly

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6.

  Họ tên: Trần Văn Thành

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • 1. Công đoàn
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Công đoàn

   Họ tên: Vũ Thị Hòa

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó chủ tịch Công Đoàn

   Họ tên: Cao Quang Sáng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. UV BCH CĐ

   Họ tên: Trương Anh Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. UV BCH CĐ

   Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. UV BCH CĐ

   Họ tên: Hoàng Thị Trinh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. Đoàn thanh niên
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Chi đoàn

   Họ tên: Võ Lê Mỹ Duyên

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 1. Tổ Xã hội
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Nguyễn Thị Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1980

   Điện thoại: 0984880893

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Vũ Thị Hồng Chúc

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1986

   Điện thoại: 0978014611

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ phó

   Họ tên: Nguyễn Thị Lê Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1992

   Điện thoại: 0975951223

   >> Xem chi tiết
 • 2. Tổ Toán
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1990

   Điện thoại: 0919145080

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Nguyễn Thị Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1990

   Điện thoại: 0907399735

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Trần Văn Nam

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1974

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Trần Mạnh Hà

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1975

   Điện thoại: 0979281808

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Thi Thị Thanh Thúy

   Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1982

   Điện thoại: 0976011690

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Lài

   Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1991

   Điện thoại: 0973139350

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Bùi Thị Thanh Dung

   Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1988

   Điện thoại: 0967414089

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Võ Lê Mỹ Duyên

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1991

   Điện thoại: 0963010202

   >> Xem chi tiết
 • 3. Tổ Văn
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Hoàng Thị Thu Hương

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/3/1980

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Lê Thị Dung

   Ngày, tháng, năm sinh: 8/2/1992

   Điện thoại: 0362068689

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Vũ Thị Hòa

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1978

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Đồng Minh Khanh

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/8/1971

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Thương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Thái Thị Thuận

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ viên

   Họ tên: Phạm Kim Oanh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Kim Chi

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thúy Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 4. Tổ Tự nhiên
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Vũ Thị Nhân

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1979

   Điện thoại: 0377078131

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Phạm Thị Hồng

   Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1983

   Điện thoại: 0943652658

   >> Xem chi tiết
   Trang chủ | Cơ cấu tổ chức | Tin tức - Sự kiện | Văn bản |Thông báo | Thông tin tuyển sinh | Liên hệ  

Trường Trung học cơ sở Tiến Hưng

 Địa chỉ: ĐT741, Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trường THCS Tiến Hưng

 Điện thoại: 02713.870.308 

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị